Zasady gramatyki ukraińskiej

Język ukraiński należy do dużej grupy języków wschodniosłowiańskich, którego ortografia i gramatyka zostały ustalone bardzo późno, zwłaszcza w zestawieniu z innymi językami europejskimi, bo dopiero na początku XX wieku.

Język ukraiński i jego gramatyka bardzo często przez laików mylone są z językiem rosyjskim, z którym mają bardzo mało wspólnego. Wśród specyficznych cech tejże gramatyki wyróżnić można między innymi:

1. istnienie odrębnych głosek [ɟ] (miękkie [d]) i [ʥ] (miękkie [ʣ]) oraz [c] (miękkie [t]) i [ʨ] (miękkie [ʦ]),

2. istnienie rzadkiej głoski [rʲ] (miękkie [r]),

3. ,istnienie stwardnienia [rʲ] do [r] przed spółgłoską i na końcu wyrazu,

4. wymowa prasłowiańskiego [v] nie jako głoski szczelinowej wargowo-zębowej, jak w większości języków słowiańskich, ale jako głoski dwuwargowej [β] lub wargowo-zębowej półotwartej [ʋ],

5. istnienie głosek [ɡ] i [ɦ],

6. istnienie wszystkich 4 wariantów wymowy prasłowiańskiego [l],

7. przejście [ɫ] na końcu wyrazu i przed spółgłoską w [w],

8.  twarda wymowa [ʧ] i [ʃʧ],

9. istnienie obok głosek twardych [ʃ], [ʧ], [ʒ], [ʤ] ich miękkich wariantów [ʃʲ], [ʧʲ], [ʒʲ], [ʤʲ],

10. istnienie długich spółgłosek miękkich,

11. wymiana spółgłosek [ʋ]/[w] i [j] z samogłoskami [u] i [i],

12. najmniejsza wśród języków słowiańskich tendencja do ubezdźwięczniania,

13.przechodzenie miękkości na poprzedzającą spółgłoskę,

14. wymowa połączeń z i, j,

15. brak iloczasu,

16. zanik samogłosek nosowych,

17. utrata właściwości zmiękczającej poprzednią spółgłoskę przez prasłowiańskie [ɛ] i [i] z jednoczesnym przejściem [i] w [ɪ],

18. występowanie [ɪ] na początku wyrazu,

19. modyfikacja barwy samogłosek pod wpływem akcentu.

Jeśli natomiast chodzi o rozróżnienie w języku ukraińskim czasów gramatycznych, można stwierdzić jednoznacznie, że występuje ich cztery:

1. teraźniejszy,

2. przeszły,

3. przyszły prosty,

4. przyszły złożony.

Warto również zauważyć, że w przeciwieństwie do języka polskiego, czasowniki w języku ukraińskim mają zawsze dwa aspekty, czyli dokonany i niedokonany.Gr