Poziomy nauki A1, A2, B1, B2, C1, C2

Poziomy na jakich został opanowany język obcy są to kryteria ogólnoeuropejskie, które przyjęła Rad Europy. Dotyczą one zarówno umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie, piśmie, czytaniu, pisaniu i słuchaniu. Klasyfikacja przyjęta przez Radę Europy wydaje się najbardziej powszechna, chociaż stwierdzić należy, że istnieją również inne klasyfikacje. Jednak odnosząc się do tej powyżej wspomnianej należy wspomnieć, że zostało w niej wprowadzone sześć poziomów oznaczony literą i cyfrą: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zgodnie z tą klasyfikację osoba, która opanowała poszczególne poziomy nauki, otrzymuje odpowiedni certyfikat i potrafi:

1. A1- stosować podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące zwłaszcza życia codziennego. Potrafi również przedstawić się i sformułować proste pytania z zakresu życia codziennego. Ponadto potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale.

2. A2-  zrozumieć często używane wyrażenia związane z codziennym życiem. Jest w stanie porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Jest w stanie opisać swoje pochodzenie, otoczenie.

3. B1 –  rozróżnić znaczenie słów, a także w rozmowie potrafi zrozumieć znaczenie głównego wątku. Radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które dotyczą sytuacji typowych. Potrafi stworzyć jasną i spójną wypowiedź na wybrany temat. Ponadto potrafi opisywać doświadczenia i swoje marzenia.

4. B2 – zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.Ponadto porozumiewa się płynnie, dzięki czemu jest w stanie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.

5. C1-  posługiwać się dłuższymi tekstami, potrafi dostrzec ukryte znaczenie, wyrażone np. pośrednio.  Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

6. C2- potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji językowej. Bez większych problemów potrafi streścić teksty z różnych źródeł. Tworzy złożone wypowiedzi, w których potrafi różnicować znaczenie wyrazów.